Lorung, Northern

लोरुङ, उत्तरी

चलचित्र "जिसस" को एक अंश (३ मिनेट)