Sherpa

ཤར་པ་ Sherpa शेर्पा/भोटे/लामा

चलचित्र "जिसस" को एक अंश (३ मिनेट)