तामाङ, पश्चिमाञ्चल

Tamang, Western

चलचित्र "जिसस" को एक अंश (३ मिनेट)

Share: