Vietnamese

Tiếng Việt

Một đoạn trích từ bộ phim "Giê-su" (3 phút)